RCX SOLAR

RCX SOLAR

Zostań właścicielem elektrowni, korzystaj i sprzedawaj swój prąd.

Z firmą Radiocoax masz szansę na stworzenie własnej elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej lub hybrydowej.
Nasza firma początkowo wykonywała jedynie projekty instalacji fotowoltaicznych, jednak z uwagi na potrzebę realizacji inwestycji pod klucz zarząd firmy podjął decyzję o rozszerzeniu działalności.
Wykonawcy z naszej grupy zbudowali łącznie ponad 500 MWp instalacji w Europie gromadząc w ten sposób unikalne doświadczenie, które owocuje niezawodnością wybudowanych farm.
Nasze instalacje to najwyższej klasy rozwiązania.

Become the owner of the power plant, use and sell electricity.

With the Radiocoax company you have a chance to create own photovoltaic, wind or hybrid farm.
Our company initially designed only projects of photovoltaic systems, but due to the need for the investment "turnkey" management of the company decided to expand the business.
Contractor from our group built a total of more than 500 MWp installation in Europe gathering in this way a unique experience, which results in reliability built farms.
Our installations are of the highest quality solutions.

Nasza Technologia

Our Technology

W 2016 roku firma uruchomiła w Polsce produkcję własnej marki 60-cio calowych modułów polikrystalicznych technologicznie zaawansowanych o najwyższych możliwych sprawnościach i mocach 250 – 275 Wp. Wszystkie produkty są ubezpieczone u największych światowych ubezpieczycieli.

Wcześniej w ramach realizacji inwestycji stosowane były nowej generacji moduły Quartech CS6P-260/265P firmy Canadian Solar które cechują się wysoką wydajnością. Wprowadzono innowacyjną technologię czteroszynową zwiększającą moc i znacznie podnoszącą niezawodność systemu.

In 2016 the company launched production in Poland of own-brand 60-inch technologically advanced polycrystalline modules of the highest possible efficiencies and capacity 250 - 275 Wp. All the products are insured with the world's largest insurers.

Earlier in the implementation of the investment were used next-generation modules Quartech CS6P-260 / 265P Canadian Solar companies that are characterized by a high yield. Introduced innovative four-rail technology increasing power and significantly raising the reliability of the system.

Nowa Technologia

New Technology

 • Zmniejsza rezystancję szeregową ogniwa
 • Zmniejsza naprężenia między ogniwami fotowoltaicznymi
 • Poprawia wydajność konwersji modułu
 • Poprawia niezawodność produktów
 • Reduces the series resistance of the cell
 • Reduces tension between the photovoltaic cells
 • Improves the conversion efficiency of the module
 • Improves reliability of products

Kluczowe Cechy

Key Features

Wyższa wydajność energetyczna

 • Doskonała wydajność przy niskim natężeniu promieniowania
 • Maksymalna wydajność energetyczna przy niskim NOCT
 • Lepsza produkcja energii poprzez podwyższoną odporność serii ogniw

Higher energy efficiency

 • Excellent performance at low irradiance
 • Maximum energy efficiency with low NOCT
 • Improved energy production through an increased series resistance cells

Zwiększona niezawodność systemu

 • Długotrwała niezawodność systemu skrzynki przyłączeniowej IP67
 • Zwiększona niezawodność systemu w ekstremalnych temperaturach środowiska dzięki technologii uwalniania stresu w ogniwach

Increased system reliability

 • Long-term reliability of the system junction box IP67
 • Increased system reliability in extreme temperatures environment through technology release stress in cells

Dodatkowa wartość dla klientów

 • Pozytywna tolerancja mocy do 5 Wp
 • Mocniejsza 40 mm solidna rama wytrzymująca obciążenie śniegiem do 5400 Pa i obciążenie wiatrem do 2400 Pa
 • Antyrefleksyjna ochrona
 • Odporność na opary solne, amoniaku i dmuchanie piasku występujące na terenie nadmorskim i środowiskach pustynnych

Added value for customers

 • Positive tolerance of up to 5 Wp
 • Stronger 40 mm solid frame to withstand the snow load to 5400 Pa and wind loads up to 2400 Pa
 • Anti-reflection protection
 • Resistance to salt vapor, ammonia, and blowing sand occurring in the coastal and desert environments


Opisana technologia jest wciąż rozwijana i w ciągu kilku kolejnych lat będą wprowadzone kolejne produkty Canadian Solar znacznie poprawiające wydolność energetyczną systemu przy zwiększonej niezawodności i odporności paneli.

Certyfikaty produktu:
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / MCS / CE / JET / SII / CEC AU / INMETRO / CQC
UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida)
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
PV CYCLE (EU) / UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1


The described technology is still being developed, and in the next few years will be introduced.

Product certifications:
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / MCS / CE / JET / SII / CEC AU / INMETRO / CQC
UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida)
UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
PV CYCLE (EU) / UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1

Partnerzy Konsorcjum

The Consortium Partners

Radiocoax – Lider konsorcjum – www.radiocoax.pl
Grupa Activia – Członek konsorcjum - www.activiagroup.pl
MMB-drives - Członek konsorcjum - www.mmb-drives.com.pl

Radiocoax – Leader of the consortium – www.radiocoax.pl
Grupa Activia – Member of the consortium - www.activiagroup.pl
MMB-drives - Member of the consortium - www.mmb-drives.com.pl

RCX RF

Firma RADIOCOAX zajmuje się projektowaniem systemów sieci bezprzewodowej i montażem przewodów wysokiej częstotliwości (RF), niskiej częstotliwości (LF) oraz dostawą światłowodów. Korzystamy z komponentów najlepszych firm światowych dla utrzymania stabilnej i najwyższej jakości. Produkty naszej firmy wykorzystywane są w następujących sektorach rynku:

RADIOCOAX is engaged in designing and assembling the high-frequency (RF) cables, low frequency (LF) and fiber optic supply. We use the components of the best companies in the world to maintain a stable and high quality. Our products are used in the following market sectors:

Telekomunikacja

Telecommunication

Przemysł

Industry

Transport

Transportation

 • Przewody dla połączeń sprzętowych
 • Przewody sieciowe
 • Communication Equipmenth
 • Communication Network
 • Przewody dla sektora obronnego
 • Przewody pomiarowe
 • Przewody dla automatyki i robotyki
 • Space & Defence
 • Test & Measurement
 • Automation & Robotics
 • Przewody dla kolejnictwa
 • Przewody dla transportu publicznego
 • Railway
 • Public transportation

NASZE ATUTY

OUR STRENGHTS
 • Montaż przewodów do zastosowań specjalnych
 • Przewody niskostratne pracujące na częstotliwościach do 43 GHz
 • Możliwość dozbrojenia przewodu ekranami EMC
 • Precyzyjnie dopasowane przewody
 • Assemblies for demanding applications
 • Low-Loss cable assemblies up to 43 GHz
 • EMC armoured cable assemblies
 • Precisely phase matched cables
 • Cena zoptymalizowana w stosunku do wymagań klienta
 • Staramy się osiągać najniższe ceny zachowując najwyższą jakość komponentów
 • Permanentna penetracja rynku dostawców
 • Regularna analiza cen
 • Price optimized with respect to customer requirements
 • We are trying to achieve with the lowest prices while maintaining the highest quality components
 • Permanent penetration of available suppliers
 • Regular analysis of prices


 • Krótkie terminy realizacji zamówień
 • Duża baza alternatywnych dostawców komponentów
 • Umowy z profesjonalnymi przewoźnikami
 • Short lead times
 • Large database of alternative suppliers of components
 • Agreement with the professional carriers

 • Unikalne Know-how
 • Realizacja najbardziej skomplikowanych procesów technologicznych
 • Proces starzenia przewodów w celu stabilizacji parametrów sygnałowych
 • Parowanie przewodów pomiarowych poprzez znajdowanie optymalnej długości falowej
 • Doradztwo w zakresie tworzenia mobilnych sieci GSM, GPS, WiFi, WIMAX, LTE, itp.
 • Pomiar skuteczności transmisji również u klienta
 • Unique Know-how
 • Implementation of the most complex processes
 • Ageing cables to stabilize the signal parameters
 • Pairing leads by finding the optimal length of the wave
 • Advising on the creation of mobile GSM, GPS, WiFi, WiMAX, LTE, etc.
 • Measure the effectiveness of the signal transmission also at customer site

Oferta dla sektora obronnego

Cable assemblies dedicated for military sector

RADIOCOAX oferuje szeroką gamę produktów i usług, które dostarczają platformy do budowy nowoczesnych systemów obronnych . Niepewne sytuacje, warunki ekstremalne i trudne operacyjnie wymagają najwyższej jakości. Doświadczenie Spółki w montażu systemów kablowych gwarantuje zoptymalizowane rozwiązania:

RADIOCOAX offers a wide range of products and services which provide the platform to build modern defence systems. Uncertain conditions, extreme environments and challenging operational demands highest quality. Our experience in development and production of cables, connectors and assembled cable systems, guarantee optimized solutions:

RCX LED

RCX LED

Oświetlenie odpowiada za 19% zużycia energii elektrycznej na świecie. Tradycyjne żarówki żarowe, czy świetlówki wyładowcze są dynamicznie wycofywane z eksploatacji na rzecz nowych, energooszczędnych i ekologicznych technologii oświetleniowych. Najbardziej innowacyjną technologią, jaka obecnie dominuje na rynku, jest oświetlenie elektroniczne, popularnie nazywane technologią LED. Opiera się ono na emitujących światło materiałach półprzewodnikowych, które przetwarzają energię elektryczną na światło. Cechą charakterystyczną oświetlenia LED jest niski jednostkowy pobór energii wynikający z dużej skuteczności świetlnej, gdzie ponad 95% energii elektrycznej zasilającej lampę LED jest zamieniana na emisję światła.

RADIOCOAX nawiązała stałą współpracę z polskim producentem markowego oświetlenia LED, firmą NRG Leader Group Sp. z o.o., która poza najwyższą jakością sprzętu oświetleniowego, oferuje unikalne technologie automatycznego sterowania oświetleniem oparte na polskiej myśli technicznej, które są chronione autorskimi patentami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Połączenie technologii LED i nowoczesnych systemów optymalizacji zużycia energii w oświetleniu pozwala na osiąganie najwyższych na rynku polskim wyników energooszczędności energetycznych, sięgających do 85%. Praktycznym potwierdzeniem wartości tej oferty jest wiele realizacji modernizacyjnych oświetlenia obiektów, jak również przyznanie naszemu partnerowi certyfikatu Jakość Roku 2016 za kompleksową modernizację obiektów w patentowe systemy oświetlenia LED, oraz nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017 za skuteczne działania z zakresu B+R oraz opracowanie, opatentowanie i wdrożenie nowej, energooszczędnej technologii oświetlenia LED. Dzięki tej współpracy RADIOCOAX zabezpiecza dla swoich klientów najwyższej jakości, trwałości i wydajności sprzęt oświetleniowy LED wyposażony w patentowe systemy bezobsługowego sterowania oświetleniem. Zabezpieczamy dla naszych klientów kompleksowe instalacje LED, lamp oświetlenia wewnętrznego obiektów, jak również ich oświetlenie zewnętrzne.

RADIOCOAX, jako jedyna firma w Polsce uzyskała w swojej kompleksowej ofercie efekt synergii wynikający z połączenia profesjonalnych instalacji fotowoltaicznych z nowoczesną technologią oświetlenia LED, które gwarantują naszym klientom radykalną poprawę efektu energetycznego. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, Gmin i Miast, szkół, szpitali i obiektów użyteczności publicznej poszukujących najlepszych rozwiązań technicznych, które pozwolą na radykalne obniżenie zużycia energii elektrycznej, a tym samym znaczące obniżenie kosztów oświetlenia. Wysoka świadomość ekologii i ochrony naszego środowiska naturalnego jest nam równie bliska, jak cele naszych klientów.

Lighting is responsible for 19% of electricity consumption in the world. Traditional light bulbs are being phased out in favor of new, efficient and environmentally friendly lighting technologies. The most innovative technology, which appeared on the market is electronic lighting, realized with LED technology. It is based on light-emitting semiconductor materials that convert electricity to light. A characteristic feature of LED lighting technology is the low unit energy consumption.

RADIOCOAX in cooperation with the direct manufacturer, is the only company in Poland, offers modern lighting solutions global brand Optiled. Over 15 years of experience in the lighting industry has allowed us to prepare an offer, which is aimed in particular at improving energy performance in the Communities, Housing Cooperatives and larger metropolitan municipal and urban areas. Our products are ideal for a, street lighting - exterior lighting staircases (meeting all standards for lighting and lighting garages (brand Optiled characterized min. a very high resistance to repeated cycles of inclusions and exclusions).

Nasze Atuty

Our Strenghts

Kluczowymi argumentami, którymi wyprzedzamy konkurencję są:Dłuższy okres żywotności

Oferowane źródła światła LED posiadają trwałość do 50.000 godzin pracy ciągłej czyli 45 razy dłużej niż zwykłe żarówki, 30 razy dłużej niż halogen i 10 razy dłużej niż wyładowcze świetlówki kompaktowe, dzięki czemu można znacznie zmniejszyć koszty eksploatacyjne – wymian źródeł światła i zarazem pomagać środowisku naturalnemu.Wysoka wydajność

Oświetlenie LED z naszej oferty pozwala zaoszczędzić nawet do 85% kosztów zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na cele oświetleniowe w porównaniu do tradycyjnych halogenów, świetlówek wyładowczych czy żarówek. I tak dla porównania żarówka 5W wykonana w technologii LED generuje tyle światła co 9W świetlówka kompaktowa i 35W halogen. Oprawa o mocy 15W wykonana w technologii LED zużywa do 90% mniej energii w porównaniu do tradycyjnej oprawy wyposażonej w żarówkę żarową o mocy 150 W.Technologia zielonej energii

Niższe zużycie energii i wysoka wydajność świetlna sprawia, że oświetlenie LED jest przyjazne dla środowiska, albowiem wydzielając w procesie świecenia lamp LED znacznie mniej ciepła wpływa na obniżenie temperatury pomieszczenia nawet o 1-2℃. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie zużycia energii elektrycznej - kosztów pracy systemów wentylacji i klimatyzacji a tym samym obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo oświetlenie LED jest znacznie bezpieczniejsze dla środowiska, ponieważ jest wolne od rtęci i związków ołowiu, nie wytwarza promieniowania IR lub UV, które przy dłuższym kontakcie mogą być szkodliwe dla ludzi. Innymi słowy źródła światła wykonane w technologii LED są najbardziej ekologiczne i najbardziej przyjazne dla środowiska spośród innych znanych technologii oświetleniowych.Lepszy kolor, większy komfort

Jednolite natężenie światła i wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) umożliwia dokładniejsze postrzeganie kolorów co powoduje, że źródła światła wykonane w technologii LED wytwarzają światło, które jest odpowiedniejsze dla miejsc pracy czy wypoczynku a tym samym zwiększa komfort i samopoczucie użytkowników.Bezpieczne źródło światła

Elektroniczne źródła światła wykonane w technologii LED nie posiadają cech migotania, tak jak np. wyładowcze świetlówki kompaktowe, gdzie niezauważalne gołym okiem wyładowania o częstotliwości 50Hz na sekundę stanowią zagrożenie uszkodzenia wzroku użytkowników już po kilku latach pracy w pomieszczeniach tak oświetlonych. Przy oświetleniu LED oczy nie męczą się, co potwierdzają już badania wielu instytutów ochrony stanowisk pracy.Krótki czas reakcji

Elektroniczne źródła światła wykonane w technologii LED charakteryzują się bardzo krótkim czasem włączania i wyłączania. Czas ten nie przekracza 200 ns. W porównaniu z żarówkami, a szczególnie z lampami wyładowczymi są to czasy nieporównywalnie krótsze. Dzięki tym cechom elektrycznym oświetlenie LED doskonale pracuje w technice wyłączeniowej w połączeniu z czujnikami ruchu.Wysoka wytrzymałość

Oferowane przez naszą firmę systemy oświetleniowe wykonane w technologii LED są bardzo odporne na wstrząsy. W odróżnieniu od tradycyjnych źródeł światła charakteryzują się dużą odpornością na wilgoć, szerokim zakresem temperatur pracy (od –40℃ do +50℃) oraz brakiem wpływu cykli włączeń i wyłączeń na żywotność źródeł światła. Pozwala to na stosowanie automatycznych systemów wyłączeniowych sterowania oświetleniem LED, które dodatkowo przy technologicznej energooszczędności generują kolejne oszczędności kosztów oświetlenia w obszarach czasowej obecności użytkowników.

The key arguments, why we are ahead of the competition:Longer service life

Electronic LED light sources have a manufacturer's warranty for 50,000 hours of continuous operation or 45 times longer than ordinary bulbs, 30 times longer than halogen and 15 times longer than compact fluorescent lamps, so you can save money and help the environment at the same time.High performance

Electronic lighting can save up to 70% of the consumption of electricity for lighting purposes compared to traditional halogen and incandescent lamps. And so, for comparison, 5W light bulb made in LED technology generates as much light as 9W compact fluorescent and 35W halogen. Luminaire 15W made in LED technology consumes 80% less energy compared to conventional luminaires compact and generates the same amount of light as a traditional light bulb 75W.Technology green energy

Lower power consumption makes electronic lighting is environmentally friendly, since producing less heat lowers the room temperature by up to 1-2℃. This has a direct impact on reducing the cost of operation of HVAC systems and thus reducing CO2 emissions to the atmosphere. In addition, electronic lighting is much safer for the environment because it is free from mercury and produces no UV or IR radiation, that with prolonged contact may be harmful to humans. In other words, the light source made in LED technology are the greenest and most environmentally friendly among other well-known lighting technologies.Better color, greater comfort

The light intensity and high color rendering index (CRI) enables accurate color reproduction which causes the light source made in LED technology produces light that is pleasant and relaxing and thus increases comfort and well-being of users.Safe light source

Electronic light source made in LED technology does not have the characteristics of AF, as such. Compact fluorescent and sodium lamps. When illuminated LED electronic eyes do not get tired and there is the phenomenon of sparking, which can cause an explosion or fire.Short response time

Electronic light source made in LED technology have a very short time of switching on and off. This time does not exceed 200 ns. Compared to incandescent lamps, particularly discharge lamps are incomparably shorter times.High endurance

Electronic lighting systems made in LED technology are very resistant to shocks. Unlike traditional light sources, electronic lighting systems are characterized by high resistance to moisture, a wide range of operating temperatures (from -200℃ to 400℃) and the lack of impact of cycles switching on lamp life.

Jak to działa

How it works

RADIOCOAX wspólnie z producentem jest partnerem programu ESCO, który umożliwia dowolnej Spółdzielni czy Wspólnocie Mieszkaniowej, instytucji, firmie, jednostce samorządowej, etc. pozyskiwanie finansowania lub dotacji na inwestycje w energooszczędne technologie oświetleniowe LED

 • W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt energooszczędności energetycznej oświetlenia obiektu, w którym w jasny i czytelny sposób wskazujemy możliwości optymalnych rozwiązań zastosowania sprzętu LED, gwarantujących uzyskanie maksymalnych oszczędności kosztów oświetlenia
 • Następnie produkujemy sprzęt oświetleniowy LED dokładnie dostosowany do wszystkich wymagań klienta pod kątem barwy światła, rodzajów lamp i wymaganych mocy oświetleniowych gwarantujących poziom naświetlenia powierzchni roboczych zgodny z obowiązującymi normami
 • W końcowym etapie oferujemy instalację sprzętu, jak również możliwość finansowania każdej modernizacji, gdzie większość jej kosztów inwestycyjnych nasi klienci mogą spłacić z oszczędności uzyskanych po instalacji naszych lamp LEDWszelkie pomiary oraz testy oświetlenia przeprowadzane są na terenie certyfikowanego obiektu. W oparciu o wyniki pomiarów, przy uwzględnieniu wszelkich norm i wytycznych, przygotowujemy system rozwiązań, który w pełni spełnia wymagania oświetleniowe każdego z obiektów.

RADIOCOAX together with the manufacturer is a partner of ESCO that enables any Cooperative and Community Housing, institution, company, unit of local government, etc. obtaining subsidized energy-efficient lighting technologies.

 • First, carry out the necessary tests and measurements by which we can assess your needs
 • Then, on the basis of tests we calculate the savings that will generate a lighting retrofit
 • In the final stage we begin to construct the system solutions and modernization project tailored to your needsAll measurements and tests are carried out lighting in a certified facility. Based on the results of measurements, taking into account any standards and guidelines, we prepare system solutions that fully meet the lighting requirements of each object.

Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia:

Benefits of upgrading lighting:

1. Uzyskanie wyższej jakości oświetlenia mającego wpływ na:

 • Zwiększenie wartości nieruchomości
 • Zachowania proekologiczne Wspólnoty - udział w zmniejszeniu emisji CO2 do środowiska

1. Obtaining higher quality lighting affecting:

 • Increase of the property value
 • Maintain ecological Community - contribution to the reduction of CO2 emissions into the environment

2. Uzyskanie oszczędności - redukcja kosztów funkcjonowania jednostki w postaci niższych rachunków za energię elektryczną

2. Obtaining savings - reducing the operating costs of the unit in the form of lower electricity bills3. Brak kosztów związanych z utrzymywaniem i wymianą opraw oraz źródeł światła3. No costs associated with the maintenance and replacement of luminaires and light sources


Od stycznia 2018 roku wspólnie z naszym partnerem uruchamiamy nowatorski program

Wynajmu Oświetlenia LED

dzięki któremu każdy nasz klient poszukujący oszczędności kosztów oświetlenia będzie mógł zrealizować modernizację – wymianę oświetlenia na nasze systemy LED już od 10% wkładu własnego – 10% wartości inwestycji. Pozostałe 90% kosztów tej inwestycji każdy klient będzie mógł spłacić już wyłącznie z oszczędności kosztów oświetlenia uzyskanych po modernizacji obiektu. Okres wynajmu oświetlenia od 2 do 5 lat, oraz 1% wykup po zakończeniu okresu wynajmu to główne atuty tej oferty. Są nimi również pełna gwarancja producenta w okresie wynajmu oraz ubezpieczenie sprzętu od wszelkich ryzyk eksploatacyjnych. Do realizacji tego programu jest powołana spółka celowa NRG Operator, która w sposób profesjonalny zabezpieczy finansowanie inwestycji dla wszystkich naszych klientów.

ZAPEWNIAMY, ŻE:


Adjusting to the needs of our customers, we offer a contract for 36 or 60 months. With the huge facilities professionals, lighting replacement take place in the shortest possible time, with full respect of the existing infrastructure at the premises of the investor. We guarantee service and maintenance lighting system throughout the duration of the contract.

WE ASSURE THAT:

 • Wszystkie oferowane produkty oznaczone są certyfikatem CE, RoHS
 • Produkty objęte są 5-letnią gwarancją producenta, która obowiązuje również po wygaśnięciu umowy wynajmu oświetlenia (przy wariancie umowy 24-miesięcznej)
 • Posiadamy opracowane know-how, doświadczenie, oraz wyspecjalizowaną kadrę
 • Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe, oraz pozbawione jakichkolwiek wad
 • All offered products are marked with the CE label
 • Products are covered by a 5-year manufacturer's warranty, which applies even after the expiry of the contract (with the option contract 36-month)
 • We have developed know-how, experience, and specialized staff
 • All our products are brand new and free from defects

O firmie

Company Info

Radiocoax realizuje Rządowe Fundusze w ramach wsparcia eksportu na projekty inwestycyjne w 190 krajach w zakresie Fotowoltaiki oraz elektrowni wiatrowych.
Radiocoax Sp. z o.o. od momentu powstania prowadziła działalność integratora rozwiązań w zakresie teleinformatyki cywilnej i wojskowej. Spółka wykonywała i nadal wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz produkcję/montaż przewodów niskiej i wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem przewodnika miedzianego i światłowodowego. Korzystamy z komponentów światowych liderów technologicznych.

Portfolio Spółki obejmuje projekty i produkty mające zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze obronnym, transporcie publicznym i telekomunikacji.

Spółka jest też autoryzowanym przedstawicielem firmy Panasonic w zakresie dystrybucji Toughbooków, czyli odpornych na działania czynników chemicznych i wzmocnionych dla celów specjalnych notebooków i tabletów stosowanych w wojsku, medycynie, geodezji itp.

Produkty i usługi dostarczane przez Spółkę podzielić można na następujące segmenty:

 • Przewody kompletnie zmontowane wysokiej częstotliwości tzw. RF (Radio Frequency)
 • Systemy kablowe niskiej częstotliwości tzw. LF (Low Frequency)
 • Przewody światłowodowe
 • Projektowanie okablowania
 • Projektowanie urządzeń RF
 • Budowa prototypów wersji przedsprzedażowejPo analizie rynku i własnych kompetencji firmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma rozszerzyła ofertę o projektowanie i realizację pod klucz instalacji fotowoltaicznych. Podpisaliśmy umowy integrujące producentów i instalatorów z branży realizując cel strategiczny spółki jako lidera w branży EPC (Engineering Purchasing Construction).

W tym samym czasie spółka zajęła się sektorem rozwiązań ledowych, który na dzień dzisiejszy jest bardzo ważnym sektorem rozwoju z uwagi na zaawansowane technologie dające wieloletnie gwarancje na produkty i oszczędności energii sięgające do 70%.

Liczymy, że nasza kompleksowa oferta sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom i zapraszamy do kontaktu.

Radiocoax implements Government funds in the framework of export support for investment projects in 190 countries in the field of photovoltaics and wind power.

Radiocoax Sp. o.o. since its inception operated as an integrator of ICT solutions in civil and military sector. The Company continuosly perform research and development, production / assembly wires low and high frequency of the use of copper conductor and fiber. We use components of world leaders in technology.

Company's portfolio includes projects and products applicable in the wider defense sector, public transport and telecommunications.

The company is also an authorized Panasonic Toughbook in the distribution, which is resistant to the action of chemical agents and reinforced special purpose notebooks and tablets used in the military, medicine, surveying, etc.

Products and services provided by the Company may be divided into the following segments:

 • Cables fully assembled high-frequency so-called RF (Radio Frequency)
 • Cable systems so-called low frequency LF (Low Frequency)
 • Fiber optic cables
 • Design wiring
 • Design of RF devices
 • Construction of a prototype version of the pre-salesAfter analyzing the market and the company's own competence to meet the expectations of the market, the company expanded the offer of the design and implementation of "turnkey" photovoltaic systems. We have signed an agreement to integrate manufacturers and installers in the industry realizing the strategic goal of the company as a leader in EPC (Engineering Purchasing Construction).

At the same time, the company took a sector of LED solutions, which today is a very important sector of development due to the advanced technologies which give long warranties on products and energy savings of up to 70%.

We hope that our comprehensive offer meets the most demanding expectations and we invite you to contact us.

Realizacje

ProjectsAby zobaczyć nasze realizacje w sektorze fotowoltaiki, prosimy odwiedzić naszego konsorcjanta Activia Group na stronach – www.activiagroup.plProjects in the field of photovoltaics are listed on our consortium member Activia Group pages - www.activiagroup.pl

Realizacje systemów LED:

 • Wspólnota Mieszkaniowa Kaskada na Woli, Warszawa, ul. Sokołowska 9
 • Placówka Millenium Bank, Wrocław
 • Przedszkole w Mysiadle
 • Terminal Cargo, Warszawa (we współpracy z naszą firmą partnerską)

Realization of LED systems:

 • Housing Community "Cascade at Will", Warsaw, ul. Sokołowska 9
 • The facility Millenium Bank, Wroclaw
 • Kindergarten in Mysiadło
 • Cargo Terminal, Warsaw (in cooperation with our partner company)


Nasze niektóre realizacje dla sektora kolejowego i transportu miejskiego

Some of our projects for the railway sector and urban transport

PESA

 • Projekt ATR220 dla kolei włoskich Trenitalia
 • Projekt DART
 • Projekt Tramwaje Śląskie 2012N
 • Projekt lokomotywa 111DB dla PKP IC
 • Modernizacja wagonów PKP IC
 • Projekt 128N – Jazz Duo dla komunikacji miejskiej Warszawy
 • Projekt 122 Nbt – Swing dla komunikacji tramwajowej w Toruniu
 • Wagony 316B/416B – Koleje Mazowieckie
 • Projekt 122NaSS – Sofia
 • Specjalne Pojazdy Inspekcyjne 611M dla Kolei Rosyjskich i Białoruskich

SOLARIS – Projekt VETRA dla Gdyńskiej komunikacji trolejbusowej
STADLER – Projekt Flirt pociągi dla PKP IC
FPS Cegielski – 25 wagonów
Projekt Contica - Przewozy Regionalne
NEWAG

 • Projekt 31WE – Pojazdy Impuls dla Zachodniej Grupy Zakupowej
 • Projekt 45WE – dla Kolei Mazowieckich
 • Projekt Inspiro – Metro Warszawa

PESA

 • ATR220 for the Italian Railways Trenitalia
 • DART
 • Silesian Trams 2012N
 • Locomotive 111DB for PKP IC
 • Retrofitting of PKP IC
 • 128N - Jazz Duo for transportation of Warsaw
 • 122 NBT - Swing for the tram in Torun
 • Wagons with 316B / 416B - Railways Mazowieckie
 • 122NaSS - Sofia
 • Special Vehicle Inspection 611m for Russian and Belarusian Railways

SOLARIS – Project VETRA for Gdynia communication trolleybus
STADLER – Project Flirt trains for PKP IC
FPS Cegielski – 25 cars
The project Contica - Regional Transport
NEWAG

 • 31WE - Vehicles impulse for Western Group Purchasing
 • 45WE - Koleje Mazowieckie
 • Inspiro - Metro Warsaw

Firma nasza uczestniczy w realizacjach z zakresu radiokomunikacji kolejowej od 5 lat i obsłużyła około 400 wagonów nowej generacji jak też modernizowanych. Jesteśmy doświadczonym i sprawdzonym parterem dla producentów i serwisantów pojazdów kolejowych.

Our company participates in realizations in the field of radio communication station for 5 years and has processed about 400 wagons of new generation as well as retrofit. We are an experienced and proven ground floor for manufacturers and service of rail vehicles.

Kontakt

Contact

Adres
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3


e-mail
radiocoax@radiocoax.pl
biuro@radiocoax.pl

Address
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3


e-mail
radiocoax@radiocoax.pl
biuro@radiocoax.pl


Wybrana podstrona jest w trakcie budowy.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą zawartością strony!


Selected content is currently under construction.
We invite You to explore other content on our site!

Polityka jakości

Quality policyRADIOCOAX, realizując procesy sprzedaży i produkcji (montażu) systemów kablowych i przewodów wysokiej częstotliwości, jako cel nadrzędny stawia utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz satysfakcji klienta we współpracy w zakresie realizowanych produktów. Pragniemy to osiągać poprzez rozwój i doskonalenie procesów realizowanych w firmie.By implementing sales and production (assembly) of cable systems, RF cables, fiber optics and Photovoltaics, RADIOCOAX, as the overriding objective of maintaining a high level puts services and customer satisfaction in the ongoing cooperation in the products. Our top priority is development and improvement of the processes implemented in the company.

Główne zamierzenia realizujemy poprzez:

Strategic objectives are realized by:

Produkowanie i dostarczanie wyrobów, które będą zaspokajać oczekiwania naszego klienta

Producing and delivering products that will meet the expectations of our customers

Ciągłe doskonalenie naszych produktów poprzez podnoszenie ich jakości oraz terminowość realizacji zamówień

Continuous improvement of our products by improving their quality and customer order fulfillment in agreed time

Planowanie środków tak, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki realizacji wyrobów

Resources planning in such a way to ensure the most optimal conditions for product realization process

Ciągłe doskonalenie wyrobów, procesów i zasobów zarówno ludzkich, jak i technicznych

Continuous improvement of products, processes and resources, both human and technical

Nasze zamierzenia chcemy realizować poprzez cele:

 • zmniejszenie ilości reklamacji poprzez ciągłe monitorowanie wskaźnika PPM i kontrolowanie wyrobu w trakcie jego realizacji na każdym odcinku procesu
 • zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnym eliminowaniu wadliwych wyrobów poprzez pomiar poziomu scrapów na produkcji
 • zwiększenie niezawodności dostaw realizowanych zgodnie w wymaganiami klienta, poprzez pomiar i monitorowanie "Delivery Performance"

To achieve our goals RADIOCOAX has implemented following PI’s:

 • PPM rate for monitoring of reduction number of complaints and product controlling on every step of the process
 • scrap rate measurement to increase productivity while eliminating defective products
 • measurement and monitoring "Delivery Performance" to increase reliability of deliveries according to customer requirements

Gwarancją realizacji zamierzonych celów jest certyfikacja wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz doskonalenie systemu, który zapewni ugruntowanie pozycji rynkowej RADIOCOAX jako solidnego producenta systemów kablowych i przewodów wysokiej częstotliwości.

The guarantee of attaining the objectives pursued certification is implemented and maintained Quality Management System, compliant with PN-EN ISO 9001:2009 and to improve system that will provide RADIOCOAX strengthen the market position as a reliable manufacturer of optical cables, cable systems and RF cables as well. photovoltaics

Certyfikaty

Licences and approvals

Spółka uzyskała następujące koncesje, certyfikaty i dopuszczenia niezbędne do prowadzenia działalności w przyszłości:

 • Koncesja MSW nr B-046/2013 – uprawniająca Spółkę do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu technologiami stosowanymi w wojsku i policji. Koncesja została przyznana na 50 lat i jest przypisana do lokalizacji Spółki. Ponadto uprawnionymi do kierowania działalnością Spółki w zakresie objętym koncesją jest Sławomir Tatara - Prezes Zarządu oraz Mariusz Zając – pełnomocnik ds. systemu zarządzania.
 • ISO 19001:2008 - certyfikat zarządzania jakością w sektorze obronnym.
 • ISO 9001:2009 - certyfikat zarządzania jakością.
 • IQNet PL-2402/1/2013 – międzynarodowy certyfikat jakości.
 • WSK nr W-286/1/2013 – wewnętrzny system kontroli dla potrzeb sektora obronnego.
 • AQAP 2110:2009 – certyfikat zarządzania projektami.

The Company acquired the following licenses, certificates and approvals necessary to conduct business in the future:

 • Concession MSW No. B-046/2013 – authorizing the Company to conduct the business of manufacturing and marketing the technology used in the army and police. The concession was granted for 50 years and is assigned to the location of the Company. In addition, authorized to manage the Company's concession is Sławomir Tatara - President and Mariusz Zajac - proxy.
 • ISO 19001:2008 - certified quality management in the defense sector.
 • ISO 9001:2009 - certified quality management.
 • IQNet PL-2402/1/2013 – international certificate of quality.
 • WSK No W-286/1/2013 – the internal control system for the needs of the defense sector.
 • AQAP 2110:2009 – certified project management.